User Agreement Planet Interim

Споразумение с потребителя

За достъп до и ползване на уебсайтовете на Planet Interim като www.planetinterim.nl, www.planetinterim.com, www.planetinterim.be, www.planetinterim.bg, www.planetinterim.de, www.planetinterim.fr en www.planetinterim.co.uk, наричани от тук нататък и 'Сайтовете' или 'тези Сайтове', се прилагат следните условия, както и приложимото законодателство. Като закупувате достъп до Сайтовете и като ги използвате, Вие се съгласявате безусловно с условията на Planet Interim, споменати по-долу,Disclaimer and the Privacy Policy които са неразделна част от това Споразумение за ползване.

Член 1 Определение и съдържание на Сайта

Наемащи организации, работодатели, клиенти, възложители и бюра по труда, посредници, агенции за подбор на персонал и други посреднически агенции като брокери и доставчици на менажирани услуги (MSP) от тук нататък ще бъдат наричани "възложител" или "възложители". Интерим професионалисти, фрийланс професионалисти и / или подизпълнители от тук нататък ще бъдат наричани "Интерим професионалист" или "Интерим професионалисти".
Planet Interim е съчинил съдържанието на тези Сайтове с възможно най-голяма грижа. Но цялата информация на тези Сайтове относно публикувани референции, свободни работни позиции и фирми произлиза от възложителите, посредническите агенции и/или Интерим профеисионалистите и/или изпълнителите. Възложителите, посредническите агенции и/или Интерим професионалистите и/или изпълнителите са отговорни са верността и пълнотата на тази информация.

Член 2 Цел на Planet Interim

Planet Interim дава възможността на регистрирани потребители (включително възложители, работодатели, посренически агенции и/или Интерим професионалисти и/или изпълнители) да се свързват един с друг. Но Planet Interim никога не е страна по никое споразумение, сключено като резултат от използването на Planet Interim.

Член 3 Лични данни

 1. Ако желаете да използвате тези Сайтове, трябва да се уверите, че личните Ви данни, включително, но неограничавайки се до данните за Вашето име, адрес и град и цялата информация относно Вашата фирма, профил и/или CV, са пълни, верни и обновени.
 2. Вие гарантирате, че сте законно оправомощен да използвате Planet Interim по всякакъв начин.
 3. Като регистриран Интерим професионалист и / или контакт Вие приемате, че Planet Interim ще Ви изпраща поискана и непоискана информация или по интернет, социални медии, имейл, SMS, MMS, пощата, или по друг начин, включително имейл известия, различни системни съобщения, молби за обновяване и новини, за да Ви държи информирани за важни развития на Интерим пазара и услугите от Сайтовете, базирани на преценката и осмотрението на Planet Interim.
 4. Данните/съдържанието, които Вие публикувате в рамките на Planet Interim, не може (I) да са базирани на неистини и да са заблуждаващи, (II) да нарушават правата на трети страни или права, свързани със защита на поверителността; (III) да са в конфликт със закон, регламент, наредба или друго приложимо законодателство; (IV) да съдържат вируси, троянски коне, червеи, ботове или друг софтуер, който може да увреди, направи неизползваем или достъпен, изтрие или зададе автоматична работа или информация.

Освен това по-долу ще откриете неизчерпателно обобщение на съдържанието, което в никакъв случай не може да публикувате посредством Сайтовете и което ще бъде преценявано от Planet Interim:

Съдържание, което:

  • е дискриминационно по отношение на външен вид, раса, религия, пол, произход или може другояче да се приеме като вредно;
  • подбужда към насилие спрямо и/или тормоз на друго лице или лица и/или;
  • води до или е резултат от експлоатация или оскърбява други хора и/или;
  • противоречи на добрия морал или добрия вкус, е от насилствено естество или съдържа линк към порнографски материал или уебсайтове
  • и/или материал или уебсайтове с насилствено естество или съдържа порнографски или еротичен материал и/или;
  • при което се насърчава извършването на противозаконни действия или те се извършват и/или;
  • при което се извършва нарушение на правото на интелектуална собственост на други и/или;
  • при което са замесени верижни писма, нежелани съобщения и/или;
  • при което пароли или друга информация, произтичаща от лица, се изисква за търговски или противозаконни цели и/или
  • при което са замесени търговски дейности без предварително писмено разрешение от Planet Interim като реклами, лотарии, конкурси или пирамидални игри и/или;
  • в което е включена снимка или илюстрация на друго лице без неговото разрешение.
 1. Planet Interim си запазва правото да премахва референции, мнения, реклами, трудови характеристики, профили на кандидати и/или CV-та от Сайтовете в случай, че съдържанието наруши правата на трети страни, включително, но неизчерпващо се с правото на интелектуална собственост.
 2. Planet Interim си запазва правото да променя поставените референции, мнения, реклами, трудови характеристики, профили на кандидати и/или CV-та и други изразни средства, ако те се отклоняват значително от приетото оформление и/или дизайн на Сайтовете.

Член 4 Права на интелектуалната собственост

 1. Правата (върху интелектуалната собственост) относно Сайтовете, включващи и авторското право на текстовете, илюстрациите, оформлението, снимките и друг (стационарен и/или движещ се) снимков материал, акустичен материал, формати, софтуер и други материали, правата върху база данните и върху марката (включително домейн имена), са придобити в Planet Interim и/или възложителите/посредническите агенции.
 2. Нямате позволение да използвате Сайтовете или което и да е съдържание на Сайтовете, включително предоставяйки го по какъвто и да е начин на трети страни и/или възпроизвеждане (на съдържанието на) Сайтовете, освен в съответствие с целта на Planet Interim. Това означава и че не Ви е позволено без предварително писмено разрешение от Planet Interim, да заявявате и преизползвате значителна част от съдържанието на базата (базите) данни и/или да заявявате и преизползвате несъществени части от съдържанието на базата (базите) данни многократно и систематично, както е определено в Закона за базите данни [Databankenwet].

Член 5 Непоискана комуникация и събиране на данни

 1. Ако желаете да използвате тези Сайтове, трябва да се уверите, че личните Ви данни, включително, но неограничавайки се до данните за Вашето име, адрес и град и цялата информация относно Вашата фирма, профил и/или CV, са пълни, верни и обновени.
 2. Вие гарантирате, че сте законно оправомощен да използвате Planet Interim по всякакъв начин.
 3. Като регистриран Интерим професионалист и / или контакт Вие приемате, че Planet Interim ще Ви изпраща поискана и непоискана информация или по интернет, социални медии, имейл, SMS, MMS, пощата, или по друг начин, включително имейл известия, различни системни съобщения, молби за обновяване и новини, за да Ви държи информирани за важни развития на Интерим пазара и услугите от Сайтовете, базирани на преценката и осмотрението на Planet Interim.
 4. Данните/съдържанието, които Вие публикувате в рамките на Planet Interim, не може (I) да са базирани на неистини и да са заблуждаващи, (II) да нарушават правата на трети страни или права, свързани със защита на поверителността; (III) да са в конфликт със закон, регламент, наредба или друго приложимо законодателство; (IV) да съдържат вируси, троянски коне, червеи, ботове или друг софтуер, който може да увреди, направи неизползваем или достъпен, изтрие или зададе автоматична работа или информация.

Освен това по-долу ще откриете неизчерпателно обобщение на съдържанието, което в никакъв случай не може да публикувате посредством Сайтовете и което ще бъде преценявано от Planet Interim:

Съдържание, което:

  • е дискриминационно по отношение на външен вид, раса, религия, пол, произход или може другояче да се приеме като вредно;
  • подбужда към насилие спрямо и/или тормоз на друго лице или лица и/или;
  • води до или е резултат от експлоатация или оскърбява други хора и/или;
  • противоречи на добрия морал или добрия вкус, е от насилствено естество или съдържа линк към порнографски материал или уебсайтове
  • и/или материал или уебсайтове с насилствено естество или съдържа порнографски или еротичен материал и/или;
  • при което се насърчава извършването на противозаконни действия или те се извършват и/или;
  • при което се извършва нарушение на правото на интелектуална собственост на други и/или;
  • при което са замесени верижни писма, нежелани съобщения и/или;
  • при което пароли или друга информация, произтичаща от лица, се изисква за търговски или противозаконни цели и/или
  • при което са замесени търговски дейности без предварително писмено разрешение от Planet Interim като реклами, лотарии, конкурси или пирамидални игри и/или;
  • в което е включена снимка или илюстрация на друго лице без неговото разрешение.
 1. Planet Interim си запазва правото да премахва референции, мнения, реклами, трудови характеристики, профили на кандидати и/или CV-та от Сайтовете в случай, че съдържанието наруши правата на трети страни, включително, но неизчерпващо се с правото на интелектуална собственост.
 2. Planet Interim си запазва правото да променя поставените референции, мнения, реклами, трудови характеристики, профили на кандидати и/или CV-та и други изразни средства, ако те се отклоняват значително от приетото оформление и/или дизайн на Сайтовете.

Член 6 Изключение

Planet Interim си запазва правото да Ви изключи незабавно от по-нататъшна употреба на Planet Interim, ако по някакъв начин действате в конфликт с това Споразумение за ползване, разпоредби на холандските закони или с етикета, който трябва да имате предвид, когато използвате интернет, без загуба на правото на Planet Interim да предприеме последващи правни действия срещу Вас и да поиска компенсация за увреждането.

Член 7 Гаранции

Planet Interim не гарантира следното:

 • че информацията на Сайтовете, включително свободни работни позиции, поставени на Сайтовете, Интерим обяви и/или фирмена информация и/или профили е вярна, актуална и пълна;
 • че възложител и/или посредник е оправомощен да сключва договор с Вас
 • че Сайтовете ще работят без прекъсване и без грешки; и,
 • че трети страни не използват/няма да използват системите на Сайтовете по незаконен начин.

Член 8 Отговорност

Planet Interim с настоящото отхвърля отговорност за всякаква вреда, пряка и/или косвена, под всякаква форма, произтичаща от и/или следваща от употребата на Сайтовете. По-конкретно, Planet Interim няма да носи отговорност в никакъв случай за каквато и да е вреда, която по някакъв начин произтича и/или следва от следното:

 • действия, извършени от Вас, като влизане в договорни отношения и/или сключване на споразумения с регистрирани потребители (включително възложители, посреднически агенции и/или Интерим професионалисти и/или изпълнители), които са предизвикани от обяви, поставени на Сайтовете
 • невъзможност да се използват Сайтовете
 • факта, че определена информация от регистрирани потребители (включително възложители, посреднически агенции и/или Интерим професионалисти и/или изпълнители) на Planet Interim е невярна, непълна или неактуална;
 • противозаконната употреба на системите на Planet Interim от трета страна.

Член 9 Предпазване

Вие напълно обезщетявате Planet Interim и нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали срещу всички възможни искове от вас и трети страни, които по някакъв начин произтичат от и/или са свързани с използването на Сайтовете от ваша страна. В никакъв случай Planet Interim, нито нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или свързани лица няма да носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, за загуба на печалби, данни, употреба, добра репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) Вашия достъп до или използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) поведението или съдържанието на трети страни в Услугата; (iii) съдържанието, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били уведомени за възможността за такива щети, и дори ако някое от посочените тук средства за защита не изпълни основната си цел.

Член 10 Линкове

Сайтовете съдържат линкове (например посредством хиперлинкове, банери или бутони) към уебсайтове на трети страни. Planet Interim няма контрол върху тези уебсайтове и Planet Interim не е отговорен за съдържанието на тези уебсайтове.

Член 11 Сигурност

Planet Interim се ангажира в разумни граници за защита на своите системи и на Сайтовете от загуба и/или всяка форма на противозаконна употреба. За тази цел Planet Interim изпълнява подходящи технически и организационни мерки, при което, наред с други неща, е взето предвид нивото на технологията.

Член 12 Финансовият модел на Planet Interim

Planet Interim увеличава максимално шансовете за намиране на подходящи партньори за професионалисти в областта на временните услуги. Ето защо поставянето на задачи в Planet Interim е безплатно до 5 задачи на месец. За да поддържаме и усъвършенстваме Planet Interim, ние искаме принос към нашите разходи от свързаните с нас професионалисти в областта на интермедиите.

За тази цел ние сме разработили следните два вида членство за Интерим професионалисти, а именно безплатно основно членство с такси на база на получени резултати и Premium членство.

Двата вида членство са обяснени по-долу.

12.1 Premium членство: допълнителни ползи срещу € 15 на месец

С членство Premium членовете могат веднага да видят кой е поставил задачата. Премиум членовете също така не плащат такса на Planet Interim в случай на мач. Премиум членовете също така получават директен достъп до задачите и могат да отговарят на задачите. Базовите членове могат да бъдат открити и да се свързват с тях, при условие че профилът им е достатъчно пълен, но те не могат да отговарят на задачи.

Премиум членството струва 20 евро на месец, 90 евро за 6 месеца или еднократно 395,00 евро за премиум членство без крайна дата. Суми бивши ДДС.

Прочетете повече за ползите от Premium членството

12.1.1 ПОДДРЪЖКА, ПОДНОВЯВАНЕ И АНУЛИРАНЕ НА ПРЕМИЙСКОТО УЧАСТИЕ

Премиум членството е бизнес споразумение между Planet Interim и потребителя. Поддържането, паузата и спирането на премиум членството е изрично отговорност на потребителя, който е сключил споразумението за закупуване на премиум членство с Planet Interim. Потребителят ще поддържа, спира или прекратява членството в премията в съответствие с информацията, предоставена от Planet Interim на сайта, потвържденията за плащане и това потребителско споразумение.

Плащането и самото членство в премията могат лесно да бъдат спрени до предпоследния ден преди края на текущия период на членство. В деня преди началото на новия период на премиум членство, премиум членството ще бъде автоматично удължено в съответствие с това потребителско споразумение до избрания и съгласуван от потребителя период от един месец или шест месеца. Това, разбира се, не се отнася за премиум членството „доживот“, което няма крайна дата.

Премиум членството може да бъде запазено, поставено на пауза или спряно, като влезете в премиум акаунта онлайн. След това членството в премията трябва да бъде запазено, спряно или поставено на пауза чрез таблото за управление „Моят профил“. Съобщенията до Planet Interim извън собствената ви сметка, например чрез формата за контакт или под формата на имейл, изрично не се приемат.

12.1.2 ВАЛИДНОСТ НА ПРЕМИУМНИТЕ ЧЛЕНСТВА

Членство в Premium са бизнес споразумения между Сайтовете и неговите потребители. Премиум членовете без крайна дата, като например членство в Премиум "Завинаги" или членства, които все още не са достигнали крайната дата на текущ период, ще бъдат активни до крайната дата и или докато Планета Време съществува като платформа.

В случай че Planet Interim и / или Сайтовете бъдат продадени, спрени или анулирани, например в случай на фалит или поглъщане, потребителят има право на премиум членство, докато сайтът функционира и Премиум членството продължава да работи. Ако Сайтовете вече не функционират или са отменени, потребителят не може да иска никаква компенсация или обезщетение под каквато и да е форма, нито потребителят може да държи Planet Interim, нито Сайтовете да отговарят за щети, които биха възникнали в резултат на платено членство в Premium. ,

Ако потребителят спре целия междинен акаунт на Планета, тогава потребителят отменя инвестицията, направена в случай на текущо членство в Premium.

12.2 Безплатното основно членство с такса на база на получени резултати

С безплатното основно членство можете да използвате всички функции на нашата платформа безплатно. Но ако получите Интерим работа през Planet Interim, ще заплащате на Planet Interim такса от € 100,- до максимум € 195, - без ДДС всеки месец през първите три месеца от Вашия договор

12.2.1 Кога каква такса се дължи

Интерим професионалисти, регистрирани в Planet Interim с основно членство, са задължени да платят такса на Planet Interim, ако по време на основното си членство или до три месеца след изтичането му, ситуация а) и/или ситуация б) се случи, както е описано по-долу:

 1. Възложител е намерил Интерим професионалиста на Planet Interim, с който той впоследствие се е свързал, след което професионалистът изпълнява Интерим проект. Това включва потенциално представяне от първоначалния възложител на друг възложител, с което Интерим професионалистът изпълнява Интерим работа или проект благодарение на първоначалния контакт чрез Planet Interim.
 2. Интерим професионалистът е отговорил на проект или Интерим обява през Planet Interim, след което Интерим професионалистът изпълнява проект или Интерим работа след първоначалната кандидатура или комуникация през Planet Interim.

Ситуация а) или ситуация б) се случва, ако е налице доказуем контакт между възложителя и Интерим професионалиста през Planet Interim. Това може да се докаже, например, по един от следните примери:

 • Интерим професионалистът или възложителят информира Planet Interim за договора или един от тях потвърждава договора на Planet Interim или
 • Интерим професионалистът или възложителят са предприели доказуеми действия на сайта като кликане върх бутона "Кандидатствай" на страница от сайта за проект или Интерим обява или чрез
 • доказана комуникация между възложителя и Интерим професионалиста, която се е осъществила чрез сайта и която е довела до съвпадение.

Моля внимание: според член 1 от това Общо споразумение за ползване "възложителят", споменат в описаните ситуации а) и б) може да бъде и посредническа или агенция за подбор на персонал. Поради това няма разлика дали проект или Интерим работа ще се изпълнява чрез услугата на посредник или директно при възложителя без посредничество.

12.2.2 Определяне на сумата на таксата

Сумата на таксата от € 100,- до € 195, - без ДДС на месец се отнася до споразумението с възложителя за броя работни часове в нормална работна седмица. Почивните дни и фактически начислени часове нямат отношение към това .

Максималната такса от € 195, - без ДДС се прилага в случай на проект с нормална работна седмица от 32 часа или повече. За работна седмица от 24 до 32 часа се прилага такса от € 150, - без ДДС. За проекти с обичайна работна седмица от по-малко от 24 часа ще се начислява такса от € 100, - без ДДС на месец.

В лявата колона на таблицата по-долу ще откриете договорения брой работни часове на седмица, а в дясната колона ще откриете таксата без ДДС на месец през първите три месеца от проекта: :

Часове в работната седмица

Такса

над 32€ 195,-
24 до 32€ 150,-
По-малко от 24 часа€ 100,-

Макар да наблюдаваме контактите между възложители и Интерим професионалисти през Planet Interim, Интерим професионалистите трябва да информират Planet Interim за съвпадение чрез нашата платформа, като използват нашата форма за контакт.

Член 13 Допълнителни услуги и разходи за обслужване на работодатели


 1. Всеки календарен месец публикуването на първите пет свободни работни места е безплатно за клиентите.
 2. От шестата междинна свободна позиция, публикувана на сайта(ите) в рамките на един календарен месец, се начислява такса за услугата в размер на 7,95 EUR (без ДДС) за всяко назначение.
 3. Прегледът на поставените задачи по организации се поддържа и определя от Planet Interim. Само ако в рамките на един календарен месец са поставени повече от пет задачи, на известното ни лице за контакт ще бъде изпратена фактура със спецификация.

Член 14 Политика по плащанията

 1. За Premium членството, поставянето на банери, минисайтове и пускането на стандартни или Premium Интерим обяви Вие дължите на Planet Interim сумата, посочена в този списък или другаде на Сайтовете за услугите, която е без холандско ДДС
 2. Цената за членство или поставяне може да се различава на база на, наред с други неща, продължителността на членството или обявлението, типа обявление или избраните допълнителни услуги.
 3. Предизвестието за Premium членство за Интерим професионалисти е един ден преди изтичането на текущото Premium членство. Това означав, че ако, например, изтича на 20 март, последният ден на текущото Premium членство, 19 март е и срокът за предизвестие. Поради това в този пример последният ден, в който може да се откаже без автоматично подновяване на Premium членството, е 18 март до 23:59 часа.
 4. Задължението за плащане се прилага от момента на изпълняване на първите действия на Сайтовете с Premium членство и/или първото поставяне на банер(и), минисайт(ове) или на стандартна или Premium Интерим обява/обяви, доколкото писмено не е уговорено друго с Planet Interim не по-късно от 2 месеца преди момента на изпълнение на първите действия като Premium член или на поставянето. Ако плащането не се получи или не се получи навреме в Planet Interim, Planet Interim си запазва правото да премахне поставените банери , минисайтове или стандартни или Premium Интерим обяви и пак да си събере дължимата сума.
 5. Продукти като банери, минисайтове или стандартни или Premium Интерим обяви могат временно да бъдат разпродадени. След имейла с потвърждение от Planet Interim, че Вашето обявление ще бъде поставено, Вие трябва да заплатите дължимата сума веднага по един от посочените начини.
 6. Planet Interim ще може и да прави начисления на възложители на база на (гъвкави) кредити, които те са си закупили. Фактурирането се извършва след това. Известно време след закупуване на кредити, ще Ви се изпрати фактура, с добавено холандско ДДС, до адреса, който сте посочили. Planet Interim е оторизиран да прекрати гъвкавия кредит по всяко време незабавно и/или да го деактивира временно.
 7. Длъжни сте да направите всичко, за да посрещнете платежните си задължения спрямо Planet Interim. Ако е преминат срокът за плащане, Planet Interim е оторизиран да начисли законова лихва, при което част от месеца се брои като пълен месец. Вие ще дължите тази лихва само и единствено при преминаване на срока за плащане, без нуждата от призовка или формално уведомление. Ако Planet Interim е принуден да потърси правна помощ, за да събере дължимите на Planet Interim суми, всички съдебни и извънсъдебни разходи ще бъдат възстановени от Вас на Planet Interim.

Член 15 Друго

Ако и доколкото някоя клауза от това Споразумение за ползване бъде анулирана или обявена за нищожна, останалите клаузи на Споразумението за ползване ще останат в сила. В такъв случай Planet Interim ще напише нова клауза, за да замести анулираната/нищожната клауза, при което обхватът на анулираната/нищожната клауза ще се вземе предвид, доколкото е възможно.

Към това Споразумение за ползване се прилага холандското право. Всякакви спорове ще бъдат отнасяни към компетентния съд в Амстердам

Потребителското споразумение може да бъде изменено от Planet Interim по всяко време. Ето защо Planet Interim ви препоръчва редовно да преглеждате това Споразумение за ползване. Продължавайки да посещавате или използвате нашите Сайтове след влизането в сила на тези изменения, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугите и Сайтовете.

Споразумението с потребителя, "Gebruikersovereenkomst Planet Interim", на нидерландски език е водещо над този документ и може да бъде намерено чрез следване на тази връзка: https://planetinterim.nl/gebruikersovereenkomst

Planet Interim, 5 Януари 2023